Video Tự Giới Thiệu

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

To chuyen mon to 1

TỔ TRƯỞNG
Cô: Võ Thị Hiền                       
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Kinh
- Năm vào ngành:
- Chuyên mônĐHSP
- Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1/1
- Email:  @gmail.com
- Điện thoại:  
Cô: Huỳnh Mỹ Huệ
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Kinh
- Năm vào ngành:  
- Chuyên mônĐHSP
- Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1/4
- Email:   
- Điện thoại:
Cô: Trần Thị Thu Cẩm
- Ngày sinh: 19 
- Dân tộc: Khmer
- Năm vào ngành:
- Chuyên môn:  CĐSP
- Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1/2
- Điện thoại: 0
Cô: Tra Hoang The Nguyen
- Ngày sinh: 
- Dân tộc:  
- Năm vào ngành:  
- Chuyên môn  
- Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1/3
- Email:   
- Điện thoại:  
Thầy: 
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Khmer
- Năm vào ngành:
- Chuyên mônĐHSP
- Nhiệm vụ được phân công:
- Email:   
- Email : 
- Điện thoại:
Thầy: 
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: khmer
- Năm vào ngành
- Chuyên mônĐHSP
- Nhiệm vụ được phân công:
- Email:  @gmail.com
- Điện thoại:
Thầy: Thạch Phên
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Khmer
- Năm vào ngành:
- Chuyên môn:
- Nhiệm vụ được phân công:  Khmer
- Email:    @gmail.com
- Điện thoại:

Comment:
Bài viết cùng chủ đề